Zakończenie działalności przez MIP i wykreślenie z rejestru - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Mała instytucja płatnicza (MIP) jest zobowiązana zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP, wskazując termin zakończenia działalności.

Wykreślenie MIP z rejestru może nastąpić:

1. na wniosek MIP;

2. z urzędu, w przypadku:

a. zakończenia przez MIP działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, nie wcześniej niż z dniem wskazanym w tym zawiadomieniu,

b. prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności w charakterze MIP,

c. wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania działalności w charakterze MIP,

d. uzyskania informacji o zgonie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w charakterze MIP,

e. wykreślenia MIP z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

f. uzyskania przez MIP zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej,

g. niewykonania przez MIP usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona, w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu do rejestru,

h. niewykonania przez MIP usług płatniczych, do których świadczenia jest uprawniona przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze MIP, jeżeli:

1. oświadczenie, o którym mowa w art. 117j ust. 2 u.u.p. zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym;

2. KNF stwierdziła rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w charakterze MIP lub wynikających z przepisów u.u.p. obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze MIP;

3. KNF stwierdziła przekroczenie średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych, o której mowa w art. 117f ust. 3 u.u.p, a MIP nie dopełni obowiązku, o którym mowa w art. 117q ust. 1 u.u.p. 

4. w przypadku:

a. niewykonania zalecenia KNF dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania informacji wprowadzających w błąd albo

b. niewykonania nakazu ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, wydanego przez KNF w drodze decyzji, w związku z rozpowszechnianiem informacji o MIP oraz o świadczonych przez nią usługach płatniczych, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez MIP, na jej zlecenie lub na jej rzecz, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd.