Zakończenie działalności przez MIP i wykreślenie z rejestru

data aktualizacji

MIP jest zobowiązana zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP, wskazując termin zakończenia działalności.

Wykreślenie MIP z rejestru może nastąpić:

 • na wniosek MIP;
 • z urzędu, w przypadku:
  - zakończenia przez MIP działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, nie wcześniej niż z dniem wskazanym w tym zawiadomieniu,
  - prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności w charakterze MIP,
  - wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania działalności w charakterze MIP,
  - uzyskania informacji o zgonie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w charakterze MIP,
  - wykreślenia MIP z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze MIP, jeżeli:

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 117j ust. 2 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych zostało złożone niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • KNF stwierdziła rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w charakterze MIP lub wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze MIP;
 • w przypadku:
  - niewykonania zalecenia KNF dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania albo
  - niewykonania nakazu ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, wydanego przez KNF w drodze decyzji, w związku z rozpowszechnianiem informacji o MIP oraz o świadczonych przez nią usługach płatniczych, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez MIP, na jej zlecenie lub na jej rzecz, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd.