Rejestracja MIP

data aktualizacji

Przed złożeniem wniosku

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Podjęcie działalności w charakterze MIP nie wymaga uzyskania zezwolenia KNF, lecz wyłącznie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wpis dokonywany jest na podstawie wniosku przedsiębiorcy zamierzającego podjąć działalność w charakterze MIP. Przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku warto zapoznać się z warunkami prowadzenia omawianej działalności, w tym wymogami, jakie należy spełnić, aby uzyskać wpis, obowiązkami związanymi z działalnością MIP, kosztami wpisu, czy kosztami nadzoru.

Złożenie wniosku

Wzór wniosku do KNF o wpis albo zmianę wpisu MIP do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego dostępny jest dziale: KOMUNIKACJA -> Wnioski i formularze składane do UKNF link: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze po wybraniu kategorii podmiotu "mała instytucja płatnicza".

1.    Wniosek do KNF o wpis MIP do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego powinien zawierać: 

1)    dane dotyczące wnioskodawcy, obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) przedsiębiorcy,

b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

c)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres przedsiębiorcy oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,

d)    wykaz usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako MIP;

2)    dane dotyczące agentów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona za pośrednictwem agentów), obejmujące:

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,

b)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres agenta oraz adres głównego miejsca wykonywania jego działalności;

3)    dane dotyczące poszczególnych oddziałów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona poprzez oddziały), obejmujące:

a)    nazwę (firmę) oddziału,

b)    adres oddziału.

2.    Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć:

1)    przedstawienie usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako MIP w formie schematu graficznego z opisem tych usług oraz wskazaniem, do którego z rodzajów usług określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o usługach płatniczych należą te usługi (schemat graficzny i opis usług płatniczych powinien wskazywać podmioty uczestniczące w procesie świadczenia usługi, charakteryzować przepływy środków i informacji w procesie świadczenia usługi oraz posługiwać się w tym zakresie terminologią przewidzianą w przepisach ustawy o usługach płatniczych);

2)    oświadczenie wnioskodawcy o treści:

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w charakterze małej instytucji płatniczej, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.)

zaopatrzone w klauzulę o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3.    W przypadku zamiaru świadczenia usług płatniczych w charakterze MIP za pośrednictwem agentów – choć ustawa o usługach płatniczych nie przewiduje wprost takiego obowiązku przy wniosku o wpis MIP do rejestru – należy rozważyć także załączenie pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w art. 85 ust. 2 w związku z art. 117i ustawy o usługach płatniczych. Informacje w nim zawarte mają bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności prowadzonej za pośrednictwem agentów i w przypadku nieprzedstawienia tych informacji wraz z wnioskiem, KNF będzie je egzekwować w trybie nadzorczym. Zawiadomienie to zostało omówione szerzej w części dotyczącej zmiany danych MIP w rejestrze. 

4.    Wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł, którą uiścić należy na rachunek nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

 Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy przekazać do KNF wraz z wnioskiem. 

5.    Wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

6.    Wniosek można złożyć:

1)    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP);
2)    za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
skr. poczt. 419

3)    osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:00, pod adresem:
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Rozpatrzenie wniosku

KNF jest obowiązana dokonać wpisu MIP do rejestru w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o wpis, tj. zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa wskazane wyżej dokumenty i informacje. Po dokonaniu wpisu MIP, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danej MIP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia albo nawet odmowę wpisu do rejestru. 

KNF może odmówić dokonania wpisu do rejestru, jeżeli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie lub dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym. KNF odmawia wpisu (obligatoryjnie), w przypadku gdy:

1)    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego;
2)    dany przedsiębiorca został wykreślony z rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego w wyniku wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania przez tego przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego lub stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.