Informacje Ogólne

data aktualizacji

Mała instytucja płatnicza (MIP) to rozwiązanie wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych w mniejszym rozmiarze, przez co do MIP mają zastosowanie ograniczone wymagania regulacyjne, w tym brak obowiązku uzyskania zezwolenia KNF. Według definicji ustawowej MIP to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.


MIP to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy planując prowadzenie działalności w większym rozmiarze (w charakterze licencjonowanej krajowej instytucji płatniczej), chcieliby uprzednio sprawdzić w praktyce funkcjonowanie planowanych rozwiązań na regulowanym i nadzorowanym rynku finansowym. Przetestowanie działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP pozwoli przedsiębiorcy odpowiednio przygotować ewentualny wniosek o zezwolenie dla krajowej instytucji płatniczej, a KNF – wniosek ten sprawnie ocenić i rozstrzygnąć. Rozwiązanie to ma więc charakter tzw. piaskownicy regulacyjnej i zalecane jest przede wszystkim wszelkiego rodzaju start-upom, zwłaszcza z branży Fin-Tech.

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Podjęcie działalności w charakterze MIP nie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze MIP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru. MIP jest uprawniona do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielnie (w tym przez oddział) lub za pośrednictwem agentów. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie.


Regulacje prawne

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
  2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze
  5. Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych
Pozostałe regulacje prawne dotyczące świadczenia usług płatniczych
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/procesy_licencyjne/platniczy/informacje_ogolne/najwazniejsze_regulacje