Zmiana danych AISP w rejestrze

data aktualizacji

Rejestr AISP w ramach rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego zawiera:

1)    numer wpisu do rejestru;
2)    dane dotyczące AISP, obejmujące: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę),
b)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile AISP taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,
d)    wskazanie świadczonej usługi płatniczej; 

3)    dane dotyczące agentów AISP wykonujących działalność agencyjną w zakresie świadczenia usług płatniczych (tj. usług dostępu do informacji o rachunku), obejmujące: 

a)    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta,
b)    miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta; 

4)    dane dotyczące oddziałów AISP, obejmujące: 

a)    nazwę (firmę) oddziału,
b)    adres oddziału; 

5)    dane dotyczące świadczenia przez AISP usług płatniczych (tj. usług dostępu do informacji o rachunku) w innym państwie członkowskim, obejmujące: 

a)    wykaz państw członkowskich, w których AISP prowadzi działalność w zakresie usług płatniczych (tj. świadczy usługę dostępu do informacji o rachunku),
b)    wskazane w pkt 3 lub 4 dane dotyczące podmiotu, za pośrednictwem którego AISP świadczy usługi płatnicze (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku) w innym państwie członkowskim,
c)    wskazanie świadczonej usługi płatniczej (tj. usługi dostępu do informacji o rachunku).

Zmiana powyższych danych ujawnionych w rejestrze wymaga złożenia wniosku do KNF o zmianę wpisu AISP w rejestrze dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wzór takiego wniosku w odniesieniu do zmian danych związanych z działalnością AISP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest w dziale: KOMUNIKACJA -> Wnioski i formularze składane do UKNF link: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze po wybraniu kategorii podmiotu "dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku"

Dane związane z prowadzeniem działalności w ramach jednego paszportu europejskiego oraz zmiany tych danych zgłaszane powinny być wraz z zawiadomieniem o zamiarze prowadzenia takiej działalności.

Każdy AISP ma obowiązek poinformować KNF o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Ujawnienia w rejestrze wymagają w szczególności zamiar świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta oraz zamiar utworzenia oddziału AISP. Podjęcie działalności za pośrednictwem agenta lub otwarcie oddziału jest dopuszczalne po uzyskaniu wpisu do rejestru. Wpis do rejestru agenta lub oddziału AISP (niezależnie od liczby agentów lub oddziałów objętych wnioskiem o wpis) podlega opłacie skarbowej w wysokości 308 zł. Pozostałe wpisy dotyczące zmiany danych ujawnionych w rejestrze (np. wykreślenie agenta lub oddziału, zmiany nazwy, siedziby, adresu głównego miejsca wykonywania działalności) nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę uiścić należy najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku na rachunek nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 należący do Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o zmianę wpisu powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć również pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy to przypadku pełnomocnika, na temat którego przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej opublikował informację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Wniosek można złożyć:

1)    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF (ePUAP);
2)    za pośrednictwem poczty na adres:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa
3)    osobiście – w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:30, pod adresem:
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

KNF jest obowiązana dokonać zmiany wpisu AISP w rejestrze w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu do KNF kompletnego wniosku o zmianę wpisu. Po dokonaniu wpisu, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie o wpisie, które przesyłane jest do danego AISP. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty lub informacje są niekompletne, KNF wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie może powodować pozostawienie wniosku bez rozpoznania albo nawet odmowę wpisu do rejestru.