Zakończenie działalności przez AISP i wykreślenie z rejestru

data aktualizacji

AISP jest zobowiązany zawiadomić KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, wskazując termin zakończenia działalności.

Wykreślenie AISP z rejestru może nastąpić:

 • na wniosek AISP;
 • z urzędu, w przypadku:
  - zakończenia przez AISP działalności gospodarczej lub działalności w charakterze AISP, na podstawie zawiadomienia o zakończeniu działalności, nie wcześniej niż z dniem wskazanym w tym zawiadomieniu,
  - prawomocnego orzeczenia wobec osoby fizycznej wpisanej do rejestru zakazu prowadzenia działalności w charakterze AISP,
  - wydania przez KNF decyzji o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP,
  - uzyskania informacji o zgonie przedsiębiorcy prowadzącego działalność w charakterze AISP,
  - wykreślenia AISP z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KNF może wydać decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze AISP, jeżeli:

 • oświadczenie, o którym mowa w art. 117b ust. 4 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych zostało złożone przez AISP niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • KNF stwierdziła rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności w charakterze AISP lub wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze AISP;
 • w przypadku:
  - niewykonania zalecenia KNF dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania albo
  - niewykonania nakazu ogłoszenia sprostowania we wskazanej formie oraz w wyznaczonym terminie, wydanego przez KNF w drodze decyzji, w związku z rozpowszechnianiem informacji o AISP oraz o świadczonych przez niego usługach płatniczych, w tym informacji reklamowych, publikowanych przez AISP, na jego zlecenie lub na jego rzecz, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd.