Najczęściej występujące problemy i błędy

data aktualizacji

BŁĘDY FORMALNE I INNE:

  • wnioskodawca nie przedkłada wszystkich wymaganych prawem załączników;
  • wnioskodawca nie przedkłada oryginałów dokumentów, bądź ich kopii odpowiednio poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami k.p.a.;
  • wnioskodawca nie załącza dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika; nie przedkłada dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
  • wniosek nie jest podpisany lub jest podpisany w sposób nieprawidłowy (niezgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu lub podpisany przez osoby nieprawidłowo umocowane);
  • wniosek jest złożony przez podmiot nieuprawniony;
  • numeracja jednostek redakcyjnych zawartych w przedkładanych dokumentach jest nieprawidłowa, dokumenty zawierają błędne odesłania do innych jednostek redakcyjnych;
  • załączane do wniosku dokumenty zawierają błędy literowe, stylistyczne, gramatyczne, redakcyjne, zmieniające sens lub wpływające na prawidłowe rozumienie znaczenia treści dokumentu, jego wieloznaczność, niejednorodność, nieprecyzyjność;
  • nazwa załączonego dokumentu nie odpowiada jego treści;
  • występuje tendencja do opisywania w jednym dokumencie treści wszystkich lub kilku dokumentów, które powinny być sporządzone odrębnie, zgodnie z wymogami ustawowymi, co wpływa na nieczytelność informacji w nim zawartych i ich ogólnikowość oraz niekompletność;
  • wnioski są przygotowywane nierzetelnie poprzez przekopiowywanie rozwiązań z dokumentów innych podmiotów lub postępowań, które nie są adekwatne do stanu faktycznego sprawy.

BŁĘDY MERYTORYCZNE (na przykładzie wybranych wniosków):
  • dokumentacja dotycząca sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (dalej jako „dystrybutor”) jest nierzetelna, niepełna, niespójna, niepozwalająca na weryfikację sytuacji finansowej dystrybutora;
  • procedury i regulaminy wewnętrzne dystrybutora nie zawierają wszystkich elementów wymaganych Ustawą o Funduszach i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 847) lub są sprzeczne z w/w przepisami;
  • siatka pojęciowa i definicyjna zawarta w poszczególnych regulaminach i procedurach wewnętrznych dystrybutora jest niespójna, niezgodna z przepisami prawa;
  • procedury i regulaminy wewnętrzne dystrybutora są zbyt ogólne, niekompletne, szczątkowe, nie przedstawiają wszystkich czynności podejmowanych w ramach działalności dystrybucyjnej;
  • procedury i regulaminy wewnętrzne dystrybutora nie uwzględniają zasad dystrybucji tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz podmiotów współpracujących z tymi funduszami w procesie dystrybucji – w przypadku gdy wniosek obejmuje dystrybucję tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;
  • procedury i regulaminy wewnętrzne nie różnicują jednoznacznie czynności wykonywanych przez pracowników dystrybutora oraz przez osoby fizyczne pozostające z dystrybutorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy o Funduszach (dalej jako „agenci”);
  • agentom powierzane jest wykonywanie czynności zastrzeżonych do wyłącznego wykonywania przez pracowników dystrybutora (np. świadczenie nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego);
  • zasady przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa są ogólne i mało przejrzyste, a terminy przekazywania agentowi transferowemu w/w zleceń nie uwzględniają przepisów Ustawy o Funduszach;
  • dokument określający sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa nie określa zasad dotyczących przyjmowania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem systemu informatycznego lub telefonicznie – w sytuacji, gdy dystrybutor zamierza przyjmować zlecenia i dyspozycje składane za pośrednictwem takich form;
  • wnioskodawca nie przedstawia informacji potwierdzających przeszkolenie pracowników dystrybutora w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
  • pracownicy dystrybutora nie zostali przeszkoleni w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;
  • struktura organizacyjna i infrastruktura techniczna dystrybutora nie zapewniają odrębności działalności dystrybucyjnej od innej działalności, którą prowadzi dystrybutor;
  • dystrybutor nie jest przygotowany pod względem organizacyjnym, kadrowym i technicznym do prowadzenia wnioskowanej działalności i profesjonalnej obsługi klienta w odniesieniu do planowanej przez w/w podmiot skali działalności.