Zezwolenie – złożenie wniosku

data aktualizacji

Podmiot, który chce uzyskać zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego ma obowiązek uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie jest wydawane na podstawie złożonego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosku.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/formularze

Ręczne wypełnianie wniosku

Osoby, które z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą skorzystać z generatora wniosków, mogą wypełnić wniosek ręcznie pamiętając, iż powinien on zawierać:

 1. Nazwę podmiotu.
 2. Siedzibę i adres podmiotu.
 3. Dane osób podpisujących wniosek – uprawnionych do reprezentowania podmiotu (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko/sposób reprezentacji, data i podpis).
 4. Dane pełnomocnika (telefon, fax, adres korespondencyjny, mocodawca, data i podpis).
 5. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (imię i  nazwisko, podmiot, telefon, fax, adres mailowy).

Do wniosku załącza się:

 1. statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;
 2. procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
 3. schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;
 4. ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;
 5. opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 6. wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 7. procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
 8. zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 9. dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 10. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Bank krajowy załącza do wniosku wyłącznie wypis z właściwego rejestru oraz następujące dokumenty:

 • procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;
 • opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Niezależnie od formy wypełnienia wniosku, musi on zostać podpisany (zgodnie z zasadami reprezentacji), a następnie wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym Komisji:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1