Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
 1. Analiza formalna i merytoryczna wniosku

  Na wstępnym etapie rozpatrywania wniosku dokonywana jest analiza wniosku pod kątem kompletności i spełnienia wymogów formalnych (np. czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje i dokumenty). W przypadku braków w tym zakresie, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez KNF terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może zwrócić się do KNF o przedłużenie wyznaczonego terminu, jednak powinno to nastąpić przed upływem pierwotnego terminu. 

  W kolejnym etapie, w ramach prowadzonego przez KNF postępowania administracyjnego dokonywana jest analiza merytoryczna wniosku. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, do wnioskodawcy przesyłane jest pismo z uwagami oraz ewentualnym wskazaniem potrzeby dokonania stosownych zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem.

 2. Termin rozpatrywania wniosku

  Termin na procesowanie kompletnego formalnie wniosku, określony w  ustawie o obrocie,  wynosi dwa miesiące, jednak KNF, w przypadku, gdy w wyniku analizy ustali, że  przedstawione dokumenty, informacje lub regulacje wymagają uzupełnienia lub poprawy zgłasza te uwagi podmiotowi wnioskującemu. Powyższe może powodować przedłużenie terminu prowadzenia postępowania. 

  O przedłużeniu terminu prowadzenia postępowania strona jest informowana na piśmie.

 3. Obowiązki wnioskodawcy związane z aktualizacją informacji i dokumentów załączonych do wniosku

  Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić KNF o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, w tym o zmianie składu organów statutowych lub adresu wnioskodawcy. Oznacza to, że w przypadku zmiany informacji i dokumentów dołączonych do wniosku, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek ich przekazania do KNF, bez uprzedniego wezwania.