Najczęściej zadawane pytania - Komisja Nadzoru Finansowego

Najczęściej zadawane pytania

Nie załączenie do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów i informacji nie skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku lub wydaniem decyzji odmownej. Komisja wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i wyznaczy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia przez stronę wskazanych braków wydana zostanie decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia, która jest doręczana stronie.

Dom maklerski przez cały okres posiadania zezwolenia zobowiązany jest utrzymywać gotowość świadczenia usługi, tj. zatrudniać wymaganą liczbę maklerów papierów wartościowych lub  doradców inwestycyjnych, utrzymywać odpowiednie warunki lokalowe i sprzętowe. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której dom maklerski nie świadczy usługi z powodu braku zainteresowanych tą usługą klientów. W przypadku braku utrzymywania tej gotowości przez dom maklerski przez okres co najmniej 6 miesięcy, zgodnie z art. 167 ustawy o obrocie, Komisja może cofnąć zezwolenie lub ograniczyć jego zakres. 

Zadaniem audytu wewnętrznego jest monitorowanie i weryfikowanie funkcjonujących w domu maklerskich systemów, w tym nadzoru zgodności działalności z prawem i kontroli wewnętrznej. Zatem łączenie tych funkcji powodowałoby, że audytor oceniałby funkcjonowanie systemów w których operacyjnie aktywnie uczestniczy. Powyższe nie powinno mieć miejsca, gdyż poddawałoby w wątpliwość bezstronność i obiektywizm audytora wewnętrznego.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole