Formy działalności

data aktualizacji

Biuro usług płatniczych zamierzające świadczyć usługi płatnicze za pośrednictwem agenta lub przez oddział powinno wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru agenta/oddziału.

Agent/oddział może rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych po uzyskaniu wpisu do rejestru..

Z wnioskiem o wpis agenta/oddziału występuje biuro usług płatniczych. Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu, gdy wniosek dotyczy rozszerzenia zakresu działalności poprzez dodanie agenta/oddziału. Opłata jest stała (niezależna od ilości agentów/oddziałów objętych wnioskiem o wpis do rejestru) i wynosi 308 zł.

Konto opłaty skarbowej:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

We wniosku o wpis agenta należy wskazać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) agenta oraz adres i siedzibę albo adres głównego miejsca wykonywania działalności agenta. Natomiast we wniosku o wpis oddziału wpisuje się nazwę i adres oddziału.

Podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika wniosek o wpis agenta/oddziału (wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej za wpis w odpowiedniej wysokości i ewentualnie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, przy czym nie dotyczy to przypadku pełnomocnika przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) należy złożyć w biurze podawczym KNF czynnym w godz. 8:15-16:30:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1

Wpisu agenta/oddziału dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez KNF kompletnego wniosku. Następnie KNF wydaje zaświadczenie, które jest przesyłane do wnioskodawcy. Po dokonaniu wpisu agenta/oddziału, jest on widoczny w rejestrze dostępnym na stronie internetowej KNF i może rozpocząć działalność.

Zmiana danych

Zmiana danych, innych niż wpis agenta/oddziału, może polegać na wykreśleniu agenta lub oddziału, a także na zmianie nazwy (firmy) agenta/oddziału, imienia agenta, nazwiska agenta, siedziby agenta/ oddziału i adresu głównego miejsca prowadzenia działalności w zakresie usług płatniczych przez agenta. Zmiany te nie wymagają uiszczenia opłaty skarbowej. Jednakże biuro musi poinformować KNF o każdej takiej zmianie nie później niż 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie, składając do KNF stosowny wniosek. Zmiana tych danych w rejestrze następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przy czym można we wniosku wskazać późniejszy termin dokonania zmiany niż dzień otrzymania przez KNF wniosku.

Po dokonaniu zmian w rejestrze dotyczących agenta/oddziału, KNF z urzędu wydaje zaświadczenie obejmujące dane biura usług płatniczych wpisane do rejestru po wprowadzeniu zmian.