Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo bankowe bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności występuje zarząd banku.

Wniosek o zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-17:00 biurze podawczym KNF:

Komisja Nadzoru Finansowego

Piękna 20

00-549 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego

Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. poczt. 419

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności po stwierdzeniu, że bank:

 1. jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;
 2. zgromadził w całości kapitał założycielski;
 3. dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
 4. spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Badanie spełniania przez bank powyższych wymagań odbywa się przez przeprowadzenie w banku kontroli na miejscu, w toku której upoważnieni pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego badają w szczególności:

 1. zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę zezwolenia na utworzenie banku, a zwłaszcza w zakresie:
  • prawidłowości dokonania wpłat kapitału założycielskiego,
  • źródeł pokrycia kosztów organizacji,
  • składu zarządu banku,
  • składu akcjonariuszy – założycieli (księga akcji),
  • stanu prawnego obiektu przeznaczonego na siedzibę banku,
  • zgodności aktu notarialnego i wpisów w rejestrze handlowym z decyzją Komisji i statutem,
 2. wyposażenie banku w zestaw wewnętrznych regulaminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia
 3. zamierzonej działalności,
 4. wyposażenie w zestaw stempli i pieczęci,
 5. wyposażenie banku w niezbędne formularze, druki oraz formularze czekowe,
 6. stopień przygotowania (wyszkolenia) personelu,
 7. stosowane techniki księgowania,
 8. przygotowanie do przekazywania wymaganej przez Narodowy Bank Polski sprawozdawczości,
 9. wyposażenie banku w sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
 10. wyposażenie banku w inne podstawowe urządzenia biurowe,
 11. zapewnienie warunków obsługi kasowej oraz zabezpieczenie wartości przechowywanych w banku,
 12. zabezpieczenie systemów informatycznych,
 13. właściwe oznakowanie obiektu oraz dostępność i czytelność przeznaczonych dla klientów informacji.

Zezwolenie na rozpoczęcie działalności jest drugim i zarazem ostatnim elementem licencji bankowej. Zezwolenie to traci moc, jeżeli w terminie roku od wydania zezwolenia na utworzenie banku nie rozpocznie on działalności.