Agent firmy inwestycyjnej - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Wniosek o wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej składany jest przez firmę inwestycyjną, na rzecz której mają być wykonywane czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tą firmę inwestycyjną.


Firma inwestycyjna może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wykonywanie stałe lub okresowe wykonywanie w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności maklerskiej prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną (agent firmy inwestycyjnej). 

Na podstawie zawartej umowy z firmą inwestycyjną agent firmy inwestycyjnej może wykonywać czynności:


1)     pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów usług maklerskich, w tym informowania o zakresie usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;
2)     pozyskiwania klientów lub potencjalnych klientów, w zakresie wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym informowania o wykonywanych przez firmę inwestycyjną czynnościach odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, lub o lokatach strukturyzowanych będących przedmiotem tych czynności;
3)     pozyskiwania posiadaczy lub potencjalnych posiadaczy lokaty strukturyzowanej, w tym informowania o charakterze i zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h ust. 1;
4)     związane z zawieraniem:

a)  umów o świadczenie usług maklerskich,
b)  umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, lub umów pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h ust. 1,
c)  umów lokaty strukturyzowanej wskutek pośrednictwa firmy inwestycyjnej;

5)     umożliwiające realizację umów:

a)  o świadczenie usług maklerskich, w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi,
b)  pośrednictwa firmy inwestycyjnej w zawieraniu umowy lokaty strukturyzowanej, o którym mowa w art. 69h ust. 1, oraz umów o wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności odpowiadających działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, w tym polegających na przyjmowaniu oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej oraz udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych z realizowanymi umowami.

6) Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mogą być również wykonywane czynności pośrednictwa w zakresie przyjmowania zapisów w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, w tym przyjmowanie oświadczenia woli akcjonariusza o złożeniu zapisu i wydawanie składającemu zapis potwierdzenia złożenia zapisu.

Czynności, o których mowa w pkt 1, pkt 4a i pkt 5a, mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę inwestycyjną lub agenta firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem iż dane czynności, o których mowa w pkt 1, mogą być wykonywane przez podmioty inne niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, jeżeli w ramach ich wykonywania informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata.
Zakazane jest pozostawanie w stosunku umownym wynikającym z umowy agencyjnej z więcej niż jedną firmą inwestycyjną.
Agent firmy inwestycyjnej, który zawarł z firmą inwestycyjną umowę jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


PODSTAWA PRAWNA:

- art. 79-81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Informacja dotycząca „przepisania” agenta firmy inwestycyjnej
(w trybie  przewidzianym w art. 79 ust. 9b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

W związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023r. art. 79 ust. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, z póżn.zm., dalej: Ustawa), dotyczącego przepisania agentów firm inwestycyjnych w rejestrze, Urząd KNF przedstawia następujące informacje.

Zgodnie z art. 79 ust. 9b Ustawy, przepisu art. 79 ust. 9 pkt 2 Ustawy tj. skreślenia agenta z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z powodu rozwiązania  umowy agencyjnej z firmą inwestycyjną, nie stosuje się w przypadku, gdy w terminie 7 dni od  dnia rozwiązania dotychczasowej umowy agencyjnej, inna firma inwestycyjna zawrze umowę z tym agentem i przekaże Komisji informację o jej zawarciu, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy.

Komisja Nadzoru Finansowego: 

a) po otrzymaniu informacji od innej firmy inwestycyjnej, o zawarciu umowy z agentem (wraz z datą zawarcia umowy) oraz przekazaniu dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy,

b) weryfikacji faktu i daty rozwiązana umowy agencyjnej z dotychczasową firmą inwestycyjną, na rzecz której agent figuruje w rejestrze agentów firm inwestycyjnych,

- sprawdza, czy wszystkie warunki przewidziane w art. 79 ust. 9b Ustawy zostały spełnione (w zakresie terminów i kompletności informacji). 

W przypadku zastosowania ww. trybu, KNF przepisuje agenta w rejestrze agentów firm inwestycyjnych (zmiana ta jest również uwidoczniania na stronie Internetowej KNF) na rzecz firmy inwestycyjnej, która zawarła z agentem nową umowę oraz informuje pisemnie o tym fakcie tę firmę inwestycyjną.

Natomiast, w przypadku, gdy warunek zastosowania trybu z art. 79 ust. 9b Ustawy, nie zostanie spełniony tj.:

a) umowa nie została zawarta w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy z poprzednią firmą inwestycyjną, 

b) nowa firma inwestycyjna nie przekaże Komisji, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, informacji o jej zawarciu umowy, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy,

- do firmy inwestycyjnej, która przekazała dokumenty w trybie art. 79 ust. 9b Ustawy, zostanie przesłana informacja o niedopuszczalności danego trybu i konieczności złożenia wniosku o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy. 

Ponadto, zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie skreślenia agenta z rejestru agentów firm inwestycyjnych na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 Ustawy, na rzecz poprzedniej firmy inwestycyjnej.

W przypadku gdy w trakcie przepisania agenta na rzecz innej firmy inwestycyjnej zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że z jakichkolwiek przyczyn, agent przestał spełniać warunki których spełnienie było podstawą wpisu do rejestru, KNF podejmie decyzję o skreśleniu agenta z rejestru agentów firm inwestycyjnych, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 3 Ustawy.

UKNF zwraca uwagę na przepis art. 79 ust. 3 Ustawy, zgodnie z którym agent firmy inwestycyjnej nie może pozostawać w stosunku umownym wynikającym z umowy, o której mowa w art. 79 ust. 1 Ustawy, z więcej niż jedną firmą inwestycyjną. Powyższe oznacza że nowa umowa o świadczenie usług agencyjnych nie może być zawarta z agentem w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy o świadczenie usług agencyjnych (w tym również w okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy).

Do czasu przepisania agenta na rzecz innej firmy inwestycyjnej, agent nie może rozpocząć wykonywania czynności na rzecz innej firmy inwestycyjnej, tj. do ustalenia, że tryb przewidziany w art. 79 ust. 9b Ustawy, zostanie w powyższej sprawie zastosowany.

Formularze przekazania informacji w trybie art. 79 ust. 9 pkt 2 Ustawy znajdują się na stronie UKNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/wnioski_formularze w kategorii Agenci firm inwestycyjnych.