Informacje dotyczące wpisu na listę maklerów papierów wartościowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wpisu na listę maklerów papierów wartościowych dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego:

1)    osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych;
2)    osoby, która uzyskała możliwość wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)    osoby, której kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późn.zm.);
4)    osoby, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 658) - będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu.

Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub uznania uprawnień do wykonywania zawodu.

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn.zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej), w związku z częścią I pkt 53 załącznika do powyższej ustawy, dokonanej na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Wydanie licencji maklera papierów wartościowych podlega opłacie w wysokości 17 zł – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o opłacie skarbowej, w związku z częścią II pkt 21 załącznika do powyższej ustawy. Wpłaty należy dokonać na ww. rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.