Informacje dotyczące wpisu na listę maklerów papierów wartościowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wpisu na listę maklerów papierów wartościowych dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego:

1) osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na maklera papierów wartościowych przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych;
2) osoby, która uzyskała możliwość wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3) osoby, której kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
4) osoby, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności przed Komisją Egzaminacyjną dla Maklerów Papierów Wartościowych i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 658) - będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych bez konieczności składania egzaminu. 

Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub uznania uprawnień do wykonywania zawodu.

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn.zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej), w związku z częścią I pkt 53 załącznika do powyższej ustawy, dokonanej na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wnioskodawca zamiast załączyć do wniosku oryginał wymaganego dokumentu może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy przedłożyć: dowód ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy lub poświadczania dokumentów, oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. od ww. pełnomocnictwa (nr konta powyżej) - stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Złożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego korzystanie z pełni praw publicznych - dotyczy osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

Postępowania administracyjne w przedmiocie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych prowadzone są przez KNF w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (jest to forma bezpieczniejsza i preferowana przez KNF). Wypełniony wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych, wraz z załącznikami, można złożyć :

  • w formie dokumentu elektronicznego - przekazanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP). Informacja na temat ESP Komisji znajduje się na stronie: https://www.knf.gov.pl/o_nas/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza/. Dokumenty przekazywane będą systemem ePUAP (dedykowanym dla osoby składającej wniosek), podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (nazwa adresata dokumentu: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO, Identyfikator adresata: 2447pvjake) lub
  • w formie pisemnej:
    - osobiście w Kancelarii Urzędu KNF – ul. Piękna 20, Warszawa lub
    - za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Firm Inwestycyjnych, Ul. Piękna 20, 00 – 549 Warszawa, skrytka pocztowa 419.

Załączane do wniosku oryginały lub poświadczone (odręcznie) za zgodność dokumenty wydane w formie papierowej powinny zostać przekazane za pośrednictwem operatora pocztowego / osobiście - niezależnie od formy złożenia wniosku.

Natomiast zaświadczenie o niekaralności wydane drogą elektroniczną przez Krajowy Rejestr Karny wydane - składa się z trzech plików w formatach: PDF, XML oraz XML.XADES. W przypadku złożenia wniosku o wpis na listę w formie pisemnej załączone zaświadczenie należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). W przypadku złożenia wniosku o wpis na listę systemem ePUAP należy załączyć zaświadczenie KRK w formie zip. Wydruk elektroniczny zaświadczenia o niekaralności dokonany samodzielnie przez osobę, której zaświadczenie dotyczy, nie stanowi dokumentu. Przedłożenie wydruku elektronicznego zaświadczenia o niekaralności stanowi brak formalny wniosku.

UKNF w ostatnich latach obserwuje znaczący wzrost przypadków przestępstw i wykroczeń polegających na podszywaniu się pod osoby posiadające licencję maklera papierów wartościowych, jak też fałszowaniu licencji maklera papierów wartościowych, z wykorzystaniem danych maklerów papierów wartościowych. Maklerzy papierów wartościowych, których dane zostały wykorzystane, narażeni są na konieczność uczestniczenia w postępowaniach dochodzeniowo-śledczych, w których muszą bronić swoich interesów w tym wykazać, iż nie byli sprawcami czynów zabronionych. 

W celu ograniczenia tych nielegalnych działań przestępców i zagrożeń jakie z tego wynikają dla maklerów papierów wartościowych - UKNF nie będzie wydawał papierowej Licencji Maklera Papierów Wartościowych. 

Dokumentem, którym makler papierów wartościowych będzie legitymował się w zakresie wykonywania zawodu, będzie decyzja administracyjna o wpisie na listę maklerów papierów wartościowych, która dodatkowo będzie teraz zawierała numer, pod którym makler papierów wartościowych został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych.  

Jednocześnie, by wykluczyć fałszowanie decyzji administracyjnej o wpisie maklera papierów wartościowych na listę maklerów papierów wartościowych, która wydana została w formie odpisu dokumentu (wydana w formie papierowej), UKNF zachęca do występowania z wnioskiem o wpis na listę maklerów papierów wartościowych i wydanie decyzji w tej sprawie w formie elektronicznej. 

Powyższy wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem systemu ePUAP lub papierowo, wskazując jednocześnie, aby decyzję wydać w formie elektronicznej i wtedy dokument elektroniczny zostanie przekazany systemem  ePUAP (wskazanie identyfikatora adresata) lub dostarczony (wskazanie adresu pod jakim należy kierować korespondencję) na nośniku informatycznym np. płycie CD. W przypadku takiego dokumentu elektronicznego będzie można dokonać weryfikacji jego prawdziwości na stronie gov.pl. 

Podpis elektroniczny danego dokumentu można zweryfikować:

- poprzez Panel Podpis ukazujący się na otwartym dokumencie,
- a także na platformie ePUAP w dostępnym narzędziu do weryfikacji, pod adresem https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.