Informacje dotyczące wpisu na listę doradców inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Doradcy inwestycyjni

Informacje dotyczące wpisu na listę doradców inwestycyjnych

Data aktualizacji:

Informacje dotyczące wpisu na listę doradców inwestycyjnych

Wpisu na listę doradców inwestycyjnych dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego na wniosek zainteresowanego:

1)    osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Egzaminacyjną dla Doradców Inwestycyjnych;
2)    osoby, która uzyskała możliwość wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)    osoby, której kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późn.zm.);
4)    osoby, która zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności przed Komisją Egzaminacyjną dla Doradców Inwestycyjnych i posiada nadany przez zagraniczną instytucję tytuł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 658) - będący podstawą do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

Osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, zdały z wynikiem pozytywnym sprawdzian umiejętności lub których uprawnienia do wykonywania zawodu zostały przez Komisję uznane, składają wniosek w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia złożenia egzaminu, zdania sprawdzianu umiejętności lub uznania uprawnień do wykonywania zawodu.

Osoby, które uzyskały możliwość wpisu bez konieczności składania egzaminu na doradcę inwestycyjnego poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do wniosku o wpis przedstawiają Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenie wystawione przez Uniwersytet, potwierdzające fakt spełnienia warunków uprawniających do wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Wpis na listę doradców inwestycyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000, z późn.zm.; dalej: ustawa o opłacie skarbowej), w związku z częścią I pkt 53 załącznika do powyższej ustawy, dokonanej na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.Wydanie licencji doradcy inwestycyjnego podlega opłacie w wysokości 17 zł – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o opłacie skarbowej, w związku z częścią II pkt 21 załącznika do powyższej ustawy. Wpłaty należy dokonać na ww. rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.