Informacje dotyczące egzaminów na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji

AKTUALNOŚCI

Wyniki III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego zostały opublikowane w zakładce „Wyniki egzaminu”. Informujemy, że Kandydatowi, który przystąpił do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 5 września 2021 r. przysługuje prawo złożenia wniosku do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej oddanej po zakończeniu trzeciego etapu lub o sporządzenie kopii całości lub części tej pracy.

Kandydat, który przystąpił do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 5 września 2021 r. może zwrócić się do Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, w którym brał udział. Wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników III etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Wnioski należy składać również za pomocą elektronicznych nośników informacji (e-mail: egzaminy@knf.gov.pl) w terminie od dnia 20 września do dnia 23 września r. (włącznie). Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.


INFORMACJE OGÓLNE

Opłata za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego wynosi 500 zł.

Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu jest przedłożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 21 dni przed pierwszym etapem egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzenia, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed drugim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed trzecim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu [Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

w siedzibie urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419.


Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262-48-38
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 • Komunikat nr 271 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 270 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 267 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 września 2021 r.
 • Komunikat nr 266 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 263 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 13 września 2020 r.
 • Komunikat nr 262 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego wyznaczonego na dzień 8 listopada 2020 r.
 • Komunikat nr 261 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 października 2020 r. w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 259 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 września 2019 r.
 • Komunikat Nr 257 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 256 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 255 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 254 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2020
 • Komunikat Nr 251 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 250 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2019 r.
 • Komunikat Nr 249 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 248 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 247 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 listopada 2019 r. w  sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych  
 • Komunikat Nr 246 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 6 listopada 2019 r. w  sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat Nr 245 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 21 października 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 20 października 2019 r.
 • Komunikat Nr 243 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 242 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 241 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 4 sierpnia 2019 r.
 • Komunikat Nr 240 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 239 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 238 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 236 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 12 maja 2019 r.
 • Komunikat Nr 235 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 232 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 24 lutego 2019 r.
 • Komunikat Nr 231 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 230 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat Nr 229 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 228 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 227 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 9 grudnia 2018 r. 
 • Komunikat Nr 226 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 224 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 sierpnia 2018 r. 
 • Komunikat nr 223 (plik PDF)  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 222 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 221 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 219 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 216 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 lutego 2018 r.
 • Komunikat nr 215 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 214 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 213 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych 
 • Komunikat Nr 212 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat Nr 211 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 210 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 10 grudnia 2017 r. 
 • Komunikat nr 209 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 206 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego z dniu 13 sierpnia 2017 r.
 • Komunikat nr 205 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 204 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 
 • Komunikat nr 203 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 198 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 126 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Załącznik do Komunikatu Nr 126 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 9 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 8 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie na doradców inwestycyjnych


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO I INNE AKTY PRAWNE

 • Zarządzenie nr 41/2021 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 35/2020 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 31/2020 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 96/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 35/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 27/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie Nr 16/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych 
 • Zarządzenie Nr 13/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie Nr 96/2018 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 8/2014 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 36/2013 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 27/2010 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721) 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)