Formularze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Pracowniczy program emerytalny (PPE) to forma dodatkowego, dobrowolnego i zbiorowego gromadzenia środków na cele emerytalne. PPE tworzony jest przez pracodawcę dla swoich pracowników. Gromadzone środki w programie pochodzą z odprowadzanej składki podstawowej, którą finansuje pracodawca oraz składki dodatkowej zadeklarowanej dobrowolnie przez uczestników z własnych środków. Składki odprowadzane są do wybranej instytucji finansowej, która je gromadzi i zarządza nimi.
Pracownicze programy emerytalne mogą być prowadzone w jednej z czterech form:
1. pracowniczego funduszu emerytalnego,
2. umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
3. umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
4. zarządzania zagranicznego.
W celu utworzenia PPE pracodawca, co do zasady, zawiera następujące umowy: 
 • umowę zakładową – z reprezentacją pracowników oraz
 • umowę z instytucją finansową – z zakładem ubezpieczeń bądź towarzystwem funduszy inwestycyjnych.
Umowa zakładowa powinna szczegółowo określać:
 • formę PPE wraz ze wskazaniem instytucji finansowej, która będzie gromadzić i zarządzać środkami
 • warunki oraz sposób przystępowania i występowania z PPE
 • wysokość składki podstawowej oraz terminy jej naliczania i odprowadzania na rachunek uczestnika
 • minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania przez uczestników, a także terminy jej naliczania, potrącania i odprowadzania na rachunek uczestnika
 • proponowane warunki gromadzenia i zarządzania środkami
 • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu
 • koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę
 • przypadki i warunki wypowiedzenia umowy zawartej przez pracodawcę z instytucją finansową oraz przesłanki zmiany formy PPE lub podmiotu zarządzającego
 • regulacje dotyczące likwidacji PPE
 • termin wskazania przez uczestnika rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata transferowa w przypadku likwidacji programu
 • warunki zmiany umowy zakładowej
 • warunki jednostronnego zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych oraz czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę
 • okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę 1
Umowa z instytucją finansową powinna określać warunki gromadzenia i zarządzania środkami. Zapisy tej umowy nie mogą przewidywać żadnych kosztów obciążających uczestnika w przypadku dokonywania wypłaty bądź wypłaty transferowej, jak również w związku z dokonywaniem wpłaty środków z tytułu dokonywanej wypłaty transferowej lub zwrotu 2. W przypadku PPE w formie funduszu emerytalnego warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi określa statut tego funduszu.
PPE może rozpocząć działalność dopiero po zarejestrowaniu programu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W tym celu pracodawca składa wniosek o wpis pracowniczego programu emerytalnego do rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz załącza do niego niezbędne dokumenty 3.
Pracodawca może zlikwidować PPE wyłącznie w przypadkach określonych przez ustawę o pracowniczych programach emerytalnych. Pracodawca przestaje odprowadzać składki do PPE dopiero po wykreśleniu PPE z rejestru pracowniczych programów emerytalnych. W tym celu, o ile zaistniały przesłanki likwidacji PPE określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych, pracodawca składa do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wykreślenie pracowniczego programu emerytalnego z rejestru pracowniczych programów emerytalnych i dołącza niezbędne dokumenty.
Poniżej zamieszczone zostały formularze: 
Formularze wniosków wskazują niezbędne informacje jakie należy przekazać do UKNF, jak również określają listę załączników, które Wnioskodawca powinien złożyć wraz z danym wnioskiem. Formularze umów składających się na PPE zawierają postanowienia wymagane przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. 
Wykorzystanie formularzy minimalizuje ryzyko wystąpienia braków formalnych i nieprawidłowości, a także w istotnym stopniu upraszcza i przyspiesza proces rejestracji PPE.
Każdy z formularzy wniosków należy, po uzupełnieniu, podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy (pracodawcy). Natomiast formularze umów składających się na PPE, po uzupełnieniu, powinny zostać podpisane przez Strony tych umów. Następnie wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przekazać do UKNF w jednej z poniższych form:
 • za pośrednictwem platformy ePUAP UKNF (forma zalecana przez UKNF),
 • osobiście w czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00 Biurze Podawczym UKNF przy ul. Piękna 20 w Warszawie,
 • wysłać na adres siedziby UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419
 ____________________

1 Art. 13 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
2 Art. 17 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
3 Art. 29 – 31 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych