Priorytety w zakresie ostrożnościowego nadzoru bankowego nad bankami komercyjnymi i zrzeszającymi w 2024 roku - Komisja Nadzoru Finansowego

Sektor bankowy

Priorytety w zakresie ostrożnościowego nadzoru bankowego nad bankami komercyjnymi i zrzeszającymi w 2024 roku

Data aktualizacji:

Realizując strategię ukierunkowaną na sprawowanie nadzoru bankowego w sposób bardziej proporcjonalny, prospektywny i przejrzysty oraz na bazie analizy ryzyka, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje o następujących obszarach działalności banków komercyjnych, w tym zrzeszających, które w 2024 roku będą traktowane priorytetowo w ramach ostrożnościowego nadzoru nad bankami:

  • zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym w kontekście zabezpieczenia przed nadmierną ekspozycją na ryzyko
  • przygotowanie do zarządzania ryzykiem płynności w sytuacjach kryzysowych
  • zarządzanie ryzykiem dużych ekspozycji kredytowych i ryzykiem koncentracji kredytowej
  • wdrożenie stanowisk organu nadzoru skierowanych do banków, w szczególności w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości lub praktyk mających negatywny wpływ na ostrożne i stabilne zarządzanie bankami, poziom ryzyka w sektorze bankowym lub sytuację tego sektora

Priorytety sektorowe uwzględniane będą w działaniach kontrolnych i analitycznych UKNF. Niezależnie od tych priorytetów, działania nadzorcze w stosunku do poszczególnych banków uwzględniać będą także zidentyfikowane kwestie i ryzyka indywidualne.