Formularz informacji o transakcjach płatniczych wykonanych przez Biura Usług Płatniczych

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina, iż stosownie do zmian w ustawie o usługach płatniczych (art. 128 ust. 1), począwszy od 2020 r., biura usług płatniczych przekazują informacje o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku jednorazowo – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. 

Zasada ta nie dotyczy sytuacji przekroczenia przez biuro usług płatniczych limitu 500 000 euro:

  • całkowitej kwoty transakcji w danym miesiącu,
  • średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych, za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy.
Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do zgłoszenia KNF takiej sytuacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczy przekroczenie oraz – w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu – do:
  • dostosowania rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wskazanego limitu albo
  • złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych, albo
  • złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
W okresie dostosowania rozmiaru zamierzonej działalności albo rozpatrywania wniosków, o których mowa powyżej, biuro usług płatniczych obowiązane jest przekazywać informacje o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych w danym miesiącu (bez względu na to, czy wskazany limit był w tym miesiącu przekroczony, czy nie), każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następnego.
Powyższe sprawozdania i zgłoszenia składać należy pod adresem: https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/ wybierając odpowiednio z listy rozwijalnej „Sprawozdawczość biur usług płatniczych” i następnie wybierając do wyboru formularz do informacji rocznej. W przypadku przekroczenia limitu, należy wypełnić co najmniej dwa formularze – „informacja miesięczna” oraz „Przekroczenie 1/3/12 miesięcy” odpowiednio.
Prosimy o przekazywanie okresowych sprawozdań i informacji o przekroczeniach nowym kanałem, a korzystanie z ePUAP lub formy papierowej wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tak, aby ePUAP i forma papierowa była zarezerwowana do przekazywania dokumentów potwierdzających posiadanie polisy OC, innych spraw bieżącego nadzoru i kontaktu ogólnego.