Q&A dotyczące postępowania w sprawie wydania przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące postępowania w sprawie wydania przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu

Pytanie 1. Czy wniosek musi być składany na formularzu?

Pytanie 2. Czy postępowanie może być prowadzone przez ePUAP?

Pytanie 3. Czy w ramach postępowania prowadzonego za pośrednictwem ePUAP można złożyć skan wniosku i załączników?

Pytanie 4. Czy konieczne jest informowanie o zmianie okoliczności związanych z postępowaniem?

Pytanie 5. Przedmiot wniosku – które akcje mogą być objęte zezwoleniem na wycofanie z obrotu?

Pytanie 6. Sprzeciw do uchwały o wycofaniu akcji z obrotu – jaki skutek ma wniesienie powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwały?

Pytanie 7. W jakim terminie akcje zostaną wycofane z obrotu?

Pytanie 8. Co powinno być przedmiotem uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wycofania akcji z obrotu?

Pytanie 9. Czy spółka może wykonywać prawo głosu z akcji własnych w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wycofania akcji z obrotu?

Pytanie 10. Czy art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej znajduje zastosowanie do spółek publicznych z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska?

Pytanie 11. Czy art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej znajduje zastosowanie do spółek publicznych z siedzibą w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska?

Pytanie 12. Czy spółka publiczna z siedzibą w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska jest obowiązana do przetłumaczenia na język polski załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu?

Pytanie 13. Czy zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu podlega opłacie?

Pytanie 14. Czy w następstwie wycofania akcji z obrotu, zostają one wyrejestrowane z depozytu papierów wartościowych?