Q&A dotyczące zarządzania produktowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dotyczące zarządzania produktowego

Pytanie 1. Czy jeżeli w trakcie okresowego przeglądu, w o którym mowa w § 44 ust. 5 Rozporządzenia, firma inwestycyjna odnotuje zmianę wskaźnika SRRI funduszu, którego jednostki uczestnictwa oferuje to czy taka zmiana uzasadnia dokonanie weryfikacji grupy docelowej takiego instrumentu?

Pytanie 2. Jakie czynniki oprócz SRRI mogą uzasadniać weryfikację grup docelowych przez firmę inwestycyjna oferującą instrumenty finansowe?

Pytanie 3. Jak często firma inwestycyjna oferująca lub rekomendująca instrumenty finansowe powinna dokonywać przeglądu grup docelowych?

Pytanie 4. Czy określając grupę docelową i strategie dystrybucji firma inwestycyjna powinna określić również usługę, której przedmiotem będzie taki instrument?

Pytanie 5. Czy dopuszczalne jest przekazanie klientowi, bez uprzedniego określenia instrumentów z grupy docelowej dla takiego klienta, linka do ogólnej oferty usług i produktów inwestycyjnych zawierającej informacje o konkretnych instrumentach finansowych (wysyłka mailowa)?

Pytanie 6. Czy firma inwestycyjna, która nie określiła dla klienta grupy docelowej ze względu na brak wystarczających informacji, które pozwalałby na takie określenie takiej grupy powinna wskazać wszystkie instrumenty finansowe z oferty firmy inwestycyjnej w rynku negatywnym?

Pytanie 8. Czy określenie grupy docelowej przez firmę inwestycyjną oferującą m.in. tytuły uczestnictwa jako UCITS jest poprawne?

Pytanie 9. Czy firma inwestycyjna oferująca lub rekomendująca instrumenty finansowe może określić grupę docelową instrumentów finansowych charakteryzując klientów dla tej grupy jako kategorię np. klienci bankowości prywatnej albo klienci posiadający zobowiązania z tytułu kredytu w walucie x?

Pytanie 10. Jak traktować sytuację, w której klient dostaje z inicjatywy firmy inwestycyjnej mailem link do pełnego opisu instrumentów możliwych do nabycia przez klienta i dodatkowych informacji na temat tych produktów i trybu nabycia?

Pytanie 11. Czy firma oferująca instrumenty finansowe może przekazywać klientowi na adres email informacje o cechach ogólnych produktu/mechanizmie jego działania np. dla transakcji forward (jako rodzaju instrumentu finansowego) jako materiał informacyjny wskazując jednocześnie przykłady konkretnych transakcji z kosztami ich zawarcia?

Pytanie 12. Czy firma inwestycyjna oferująca w ramach sprzedaży krzyżowej lokatę bankową z funduszem inwestycyjnym może przekazać z własnej inicjatywy na adres email każdemu klientowi informacje: (i) o oprocentowaniu lokaty, (ii) o zasadach komponowania lokaty, (iii) o podziale na część depozytową i inwestycyjną, (iv) o ryzyku z uwzględnieniem różnic, gdy fundusz nabywany jest w powiązaniu z lokatą i osobno bez wskazywania konkretnego produktu?

Pytanie 13. Czy firma inwestycyjna oferująca w ramach sprzedaży krzyżowej lokatę bankową z funduszem inwestycyjnym może przekazać z własnej inicjatywy na adres email każdemu klientowi informacje: (i) o nazwie dostępnych funduszy, (ii) o kosztach z uwzględnieniem różnic, gdy fundusze te nabywane są w powiązaniu z lokatą i osobno, (iii) o polityce inwestycyjnej konkretnego funduszu, (iv) o wynikach historycznych konkretnego funduszu?

Pytanie 16. Czy w przypadku, gdy przekazane materiały edukacyjne mieścić się będą w katalogu informacji ogólnych, niezindywidualizowanych, ale firma inwestycyjna umożliwi za pomocą linków przejście do procesu zakupowego lub pełnej oferty to połączenie tych informacji stanowić będzie informację szczegółową, zindywidualizowaną/promocję?

Pytanie 19. Czy następujące informacje stanowią informacje szczegółowe, zindywidualizowane: (i) zyski/dane historyczne konkretnego funduszu, (ii) symulacje konkretnego funduszu inwestycyjnego?

Pytanie 20. Czy możliwe jest podawanie kwotowań informacyjnych konkretnej transakcji pochodnej na wniosek klienta, który nie został zakwalifikowany do określonej grupy docelowej w przypadku gdy klient wcześniej spotkał się z pracownikiem firmy inwestycyjnej, który informował go o możliwości zawarcia konkretnej transakcji, a klient poprosił o podanie kwotowania informacyjnego takiej transakcji, aby móc porównać oferowane warunki cenowe (koszty)?

Pytanie 21. Czy umieszczenie opisów i zasad funkcjonowania wszystkich produktów służących zabezpieczaniu ryzyk rynkowych (szytych na miarę) na ogólnodostępnej stronie internetowej banku jest dopuszczalne przy założeniu, że firma inwestycyjna nie przekazuje tych informacji (adresu strony) z własnej inicjatywy do klienta?

Pytanie 22. Czy za dopuszczalne należy uznać przekazanie klientowi np. drogą e-mailową linku do strony internetowej gdzie znajdują się opisy i zasady funkcjonowania produktów służących zabezpieczaniu ryzyk rynkowych?