Q&A dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia odpowiedzi na pytania dotyczące obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach, o których mowa w Rozdziale 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Użyty w treści pytań i odpowiedzi:

  • skrót „ustawa o ofercie publicznej” - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  • skrót „dyrektywa o prawach akcjonariuszy” - oznacza Dyrektywę 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania;
  • skrót „ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej” - oznacza ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 90c ustawy o ofercie publicznej obowiązki, o których mowa w Rozdziale 4a niniejszej ustawy dotyczą spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym. Przedmiotowych przepisów nie stosuje się w przypadku:

  • banków - w zakresie uregulowanym w art. 9ca i art. 9cb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9f ust. 1 pkt 2 i ust. 2 tej ustawy; 
  • towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie uregulowanym odpowiednio w art. 47a ust. 1–3 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47a ust. 4 tej ustawy, oraz w art. 70j ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 70j ust. 3 tej ustawy; 
  • domów maklerskich w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - w zakresie uregulowanym w art. 110v i w art. 110w ust. 4 i 5 tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x pkt 4 tej ustawy.

Tak, pod warunkiem, że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń określa, że polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały. Ww. uchwała może jednak wskazywać inny termin wejścia w życie polityki wynagrodzeń.

Przypadek 1: Spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym przed 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r.  w sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 934) polityka wynagrodzeń powinna najpóźniej zostać przyjęta i wejść w życie w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

Przypadek 2: Spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w dniu 31 sierpnia 2020 r. lub później.

Polityka wynagrodzeń powinna zostać przyjęta przez walne zgromadzenie i wejść w życie najpóźniej w dniu dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Nie. Art. 90e ust. 3 ustawy o ofercie publicznej nie zwalnia spółki z obowiązku przyjęcia polityki wynagrodzeń, a jedynie wskazuje sposób postępowania w sytuacji naruszenia przez Spółkę przepisów tj. nie przyjęcia polityki wynagrodzeń w terminach wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, obejmować powinno wynagrodzenia wypłacone lub należne od momentu wejścia w życie polityki wynagrodzeń. 

Przedmiotem uchwały walnego zgromadzenia opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, zwołanego w 2021 r., powinno być sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone za 2020 r. lub jeżeli polityka wynagrodzeń weszła w życie po 1 stycznia 2020 r. - za okres od dnia wejścia w życie polityki wynagrodzeń do 31 grudnia 2020 r. W przypadku gdy polityka wynagrodzeń została przyjęta przez spółkę w 2019 r., zgodnie z przepisem przejściowym, sprawozdanie za 2020 r. powinno obejmować wynagrodzenia wypłacone lub należne na podstawie tej polityki w 2019 i 2020 r.

Przypadek 1: Spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym do 31 sierpnia 2020 r.

Rada nadzorcza spółki będzie miała obowiązek sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za okres od dnia wejścia w życie polityki do dnia 31 grudnia 2020 r.
W przypadku takich spółek wejście w życie polityki wynagrodzeń po 1 stycznia 2021 r. stanowi naruszenie obowiązku sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2020 r. 

Przypadek 2: Spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w okresie 1 września – 31 grudnia 2020 r.  

Rada nadzorcza spółki będzie miała obowiązek sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za okres od dnia wejścia w życie polityki do dnia 31 grudnia 2020 r.
W przypadku takich spółek wejście w życie polityki wynagrodzeń po 1 stycznia 2021 r. stanowi naruszenie obowiązku sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2020 r.

Przypadek 3: Spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po dniu 31 grudnia 2020 r. 

Rada nadzorcza spółki będzie miała obowiązek sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok. Sprawozdanie będzie obejmowało okres od dnia wejścia w życie polityki do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nie. Przepisy nie zakazują sporządzania przez spółki sprawozdania o wynagrodzeniach również za okres poprzedzający datę wejścia w życie polityki wynagrodzeń.

Tak. Obowiązek łącznego sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 powstaje jedynie wtedy, gdy polityka wynagrodzeń przyjęta przez walne zgromadzenie spółki weszła w życie przed 1 stycznia 2020 r.

Tak. Świadczenia należne, o których mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, to takie, w stosunku do których przysługuje roszczenie o ich wypłatę, ale nie zostały jeszcze wypłacone.

Mimo, że przepisy wprost nie wskazują, czy obie pozycje mają być wykazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach oddzielnie, czy łącznie, to jednak ustawodawca w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej odróżnia te dwa rodzaje świadczeń, a zgodnie z pkt 31 preambuły do dyrektywy o prawach akcjonariuszy sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być jasne i zrozumiałe – należy zatem świadczenia otrzymane i świadczenia należne wykazać oddzielnie.

Tak. Świadczenia przyznane niezgodnie z polityką wynagrodzeń również powinny być ujawnione w sprawozdaniu o wynagrodzeniach. Art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej wymaga przedstawienia kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń otrzymanych zgodnie z polityką wynagrodzeń przez członków zarządu oraz rady nadzorczej. Tym samym katalog świadczeń, otrzymywanych przez tych członków organów spółki nie jest zamknięty i nie ogranicza się wyłącznie do świadczeń mających podstawę w polityce wynagrodzeń.

Nie. Przyznanie świadczenia niezgodnego z przyjętą polityką wynagrodzeń stanowi naruszenie art. 90e ust. 1 ustawy o ofercie - spółka wypłaca wynagrodzenie członkom zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Składnikami całkowitego wynagrodzenia są wszystkie składniki wymienione w pytaniu, a jednocześnie wskazane w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. Katalog zawarty w tym przepisie jest otwarty, zatem w ramach pozycji wskazanej w lit. d mieścić się mogą wszelkie świadczenia i korzyści przyznane członkom zarządu lub rady nadzorczej, niezależnie od ich formy, co ma również potwierdzenie w brzmieniu art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Nie. Mimo, że przepisy wprost nie wskazują, czy inne świadczenia pieniężne i niepieniężne powinny być wykazane w sprawozdaniu o wynagrodzeniach oddzielnie, czy łącznie, to jednak ustawodawca w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz art. 90g ust. 5 odróżnia te dwa rodzaje świadczeń, a zgodnie z pkt 31 preambuły do dyrektywy o prawach akcjonariuszy sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być jasne i zrozumiałe  – należy zatem obie pozycje wykazać oddzielnie.

Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, należy ustalić w odniesieniu do wszystkich pozycji wykazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, nie ma przeszkód, aby poszczególne składniki całkowitego wynagrodzenia zostały przedstawione bardziej szczegółowo.

W sprawozdaniu o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdej pozycji wskazanej w pytaniu powinny zostać przedstawione:
•    roczne wartości pozycji za okres co najmniej pięciu ostatnich lat,
•    zmiana rocznej wartości pozycji z poszczególnych lat w stosunku do roku w wcześniejszego (w ujęciu procentowym).

Tak. Przepis wymaga wykazania całkowitego wynagrodzenia, obejmującego wszelkie korzyści otrzymane od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w szczególności stałe i zmienne składniki, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Przepis dotyczy przypadków, w których spółka skorzystała z uprawnienia żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Tak. Dane szacunkowe mogą być ujęte w sprawozdaniu, w przypadku, gdy jest możliwe dokonanie niezbędnych oszacowań.

Przepis dotyczy wszelkich świadczeń przyznanych członkom rady nadzorczej lub zarządu spółki, a nie świadczeń przyznanych bezpośrednio osobom najbliższym członka zarządu lub rady nadzorczej.


Sprawozdanie o wynagrodzeniach musi być dostępne niezwłocznie po zakończeniu obrad walnego zgromadzenia, może być również opublikowane przed walnym zgromadzeniem. Udostępnienie sprawozdania o wynagrodzeniach na stronie spółki oraz raportem bieżącym przekazanym za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia (jako załącznika do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia), nie stanowi wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 90g ust. 9 ustawy o ofercie publicznej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być opublikowane na stronie internetowej spółki odrębnie, tak aby w każdym momencie było łatwo dostępne, bez konieczności jego wyszukiwania w materiałach udostępnianych przez spółkę przed walnymi zgromadzeniami.

Ocena biegłego rewidenta powinna zostać przeprowadzona przed walnym zgromadzeniem.

Spółka będzie miała obowiązek po raz pierwszy sporządzić sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021. Sprawozdanie powinno obejmować cały rok 2021.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole