19 stycznia, 2017 roku Czwartek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Uchwały i zarządzenia dot. sektora bankowego

Teksty uchwał publikowane są w Dziennikach Urzędowych KNF


PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 633/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2015 r.  w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.)

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych / załączniki do uchwały(zastępującą uchwałę KNF nr 388/2008)


PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 359/2012 KNF z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego załączanych do wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. m oraz art. 6d ust. 1 ustawy – Prawo bankowe

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 312/2012 KNF z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową. (zastępuje uchwałę KNF Nr 2/2008)


PDF Icon-WLASCIWA 
Uchwała Nr 307/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (zmieniająca uchwałę KNF Nr 76/2010)

PDF Icon-WLASCIWA 
Uchwała Nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 172/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 326/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr  325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia  20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 324/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz uchwałę w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności        

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 259/2011 zmieniająca uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu 

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 258/2011 zastępująca uchwałę KNF nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 207/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 206/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 153/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 81/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie banków objętych obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwała nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 39 z późn. zm.)

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 434/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 369/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 368/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 367/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r.zmieniająca uchwałę 381/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 134/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 maja 2010 r.w sprawie wydania Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 77/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r.w sprawie banków objętych obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 39).

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (pdf)/ (doc)

PDF Icon-WLASCIWA Wykaz najważniejszych zmian w uchwale Nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r.

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 391/2008 w sprawie zmiany zapisów Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 390/2008 w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzoru zgłoszenia holdingu.

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 389/2008 w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Finansowego przez radę nadzorczą banku.

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 388/2008 w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (zastępuje uchwałę nr 5/2002 KNB)

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 387/2008 w sprawie określenia ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej, z których bank może korzystać w celu ustalenia wymogów kapitałowych i zakresu korzystania z tych ocen oraz ich powiązania ze stopniami jakości kredytowej (zastępuje uchwałę 10/2007 KNB wraz z nowelizacją wprowadzoną uchwałą 11/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (zastępuje uchwałę nr 9/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (zastępuje uchwałę 6/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 384/2008 w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (zastępuje uchwałę 5/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 383/2008 w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego (zastępuje uchwałę 4/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWAUchwała Nr 381/2008 w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych (zastępuje uchwałę 2/2007 KNB).

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 378/2008 w sprawie wysokości i warunków zaliczania do funduszy własnych banków spółdzielczych określonej części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku spółdzielczego.

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 8/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku.

PDF Icon-WLASCIWA Uchwała Nr 3/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz. 24)

PDF Icon-WLASCIWA Zarządzenie nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowego wyodrębnienia kas mieszkaniowych w bankach oraz rozliczeń między bankiem, który zaprzestał prowadzenia kasy mieszkaniowej a bankiem przejmującym tę działalność (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 29)

Archiwum uchwał

Archiwum dokumentów konsultacyjnych i projektów uchwał KNB


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności