17 stycznia, 2017 roku Wtorek
Twój język: Polski English
  • Godzina

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR

KONFERENCJE I SEMINARIA 

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu CEDUR jest organizacja seminariów szkoleniowych, warsztatów i konferencji, których odbiorcami są w szczególności  podmioty nadzorowane przez KNF, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, instytucje ochrony praw konsumentów oraz środowisko szkolne. Seminaria szkoleniowe prowadzone są głównie przez pracowników Urzędu KNF. Tematyka seminariów w zależności od grupy odbiorców koncentruje się przede wszystkim na bieżących kwestiach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym, zmianach regulacji prawnych, a także na wykrywaniu przestępstw na rynku finansowym oraz ochronie klienta usług finansowych. 

Spis treści :

NAJBLIŻSZE SEMINARIA

L.p. Temat seminarium
1. Seminarium „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)”, 23 stycznia 2017 roku informacja

SEMINARIA SKIEROWANE DO PODMIOTÓW NADZOROWANYCH:

Sektor bankowy

L.p. Temat seminarium
1. Zarządzanie bankiem spółdzielczym - odpowiedzialność organów banku w świetle zmiany przepisów Prawa bankowego, 17 marca 2016 roku
2.

Wymagania kwalifikacyjne dla członków zarządów i rad nadzorczych banków - zasady ładu korporacyjnego oraz rekomendacje nadzorcze. Rola organu nadzoru w zakresie doboru kadr, 7 kwietnia 2016 roku

3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach spółdzielczych – nowe obowiązki wynikające z IV Dyrektywy AML oraz wyniki inspekcji UKNF, 21 kwietnia 2016 roku
4. Nowelizacja ustawy o listach zastawnych – perspektywa rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce, 11 maja 2016 roku
5. Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych. Tajemnica bankowa a udzielenie odpowiedzi profesjonalnemu pełnomocnikowi zawodowemu, 16 maja 2016 roku
6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach komercyjnych – nowe obowiązki wynikające z IV Dyrektywy AML oraz wyniki inspekcji UKNF, 19 maja 2016 roku
7. Rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, 10 czerwca 2016 roku
8.

Obowiązki banków w zakresie planów recovery i resolution wynikające z Dyrektywy BRRD oraz projektu ustawy o BFG, 23 czerwca 2016 roku

9. Wybrane aspekty nadzoru nad bankami spółdzielczymi, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do czynności kontrolnych w obszarze ryzyka kredytowego, 27-28 czerwca 2016 roku
10. Nowe zasady finansowania kosztów nadzoru dla banków, 5 sierpnia 2016 roku
11.

Wdrożenie postanowień znowelizowanej Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem w bankach spółdzielczych, 27 września 2016 roku

12. Metodyka BION banków na cykl BION 2016, 20 października 2016 roku
13.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w modelu trzech linii obrony wg podejścia KNF. Whistleblowing w bankach, 21 października 2016 roku

14. Wybrane aspekty nadzoru nad bankami spółdzielczymi, w zakresie  ryzyka rynkowego, ryzyka płynności - cz.I, 17 listopada 2016 roku
15. Wybrane aspekty nadzoru nad bankami spółdzielczymi, w zakresie ryzyka operacyjnego, systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz adekwatności kapitałowej - cz. II, 18 listopada 2016 roku
16. Kapitały CET1, AT1 i T2 banków. Bufory kapitałowe. MREL., 22 listopada 2016 roku
17. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – rozporządzenie UE (UE) 2015/751 w sprawie opłat interchange oraz dyrektywa 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego - aspekty prawne, 29 listopada 2016 roku
18. Kredyt konsumencki - m.in. kwestie dot. obowiązków informacyjnych w oparciu o ustawę o prawach konsumenta w zakresie umów finansowych na odległość. Kredyt konsumencki w świetle prawa unijnego. Aktualne przepisy prawa - do realizacji w 2017 roku
19. Zmiany wymogów sprawozdawczych - FINREP jednostkowy w kontekście wdrożenia MSSF 9 - do realizacji w 2017 roku
20. Rozliczanie połączenia spółdzielni – ujęcie księgowe - do realizacji w 2017 roku
21. Retrospekcja wiedzy na temat sprawozdawczości ITS: LO, LE, ASSET ENCUMBRANCE, COREP - do realizacji w 2017 roku
22. Upadłość konsumencka - potencjalne skutki dla banków - do realizacji w 2017 roku
23. Postępowania naprawcze banków spółdzielczych – wybrane zagadnienia dotyczące programów - do realizacji w 2017 roku
24. Systemy ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych – wybrane zagadnienia: audyt wewnętrzny, system monitoringu - odwołane

Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

L.p. Temat seminarium
1. Rachunkowość SKOK w świetle rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK ze szczególnym uwzględnieniem zamknięcia roku, 24 marca 2016 roku
2. Rola komisji kredytowych w SKOK, 18 kwietnia 2016 roku
3. Instrumenty nadzorcze stosowane wobec spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 9 maja 2016 roku
4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w SKOK/ Wyniki inspekcji UKNF 2015, 10 maja 2016 roku
5. Ochrona danych osobowych w SKOK-ach i tajemnica zawodowa - specyfika sektora SKOK, 9 czerwca 2016 roku
6. Nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego - wybrane zagadnienia upadłości SKOK, 8 listopada 2016 roku
7. Produkty zabezpieczone hipoteką i ocena tych zabezpieczeń, 21 listopada 2016 roku
8. Zasady ładu korporacyjnego w SKOK, 29 listopada 2016 roku
9. Współczynnik wypłacalności w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 5 grudnia 2016 roku
10. Wycena instrumentów finansowych metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, 7 grudnia 2016 roku
11. Władze skok po zmianie ustawy wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - odwołane
12. Windykacja sądowa i polubowna. Zmiana ustawy spadkowej - wpływ na proces windykacji, do realizacji w 2017 roku
13. Rekomendacja C-SKOK - Rozliczanie połączenia SKOK – ujęcie księgowe - do realizacji w 2017 roku

Sektor usług płatniczych

L.p. Temat seminarium
1. Obowiązki ustawowe BUP względem KNF i klienta, zasady sporządzania i zakres sprawozdawczości, zasady zawierania umów OC i wykazywania ich posiadania przed organem nadzoru, 1 grudnia 2016 roku - odwołane
2. Dyrektywa 2015/2366 o usługach płatniczych (PSD2) - aspekty prawne, 19 grudnia 2016 roku

Rynek kapitałowy

L.p. Temat seminarium
1. Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich, 24 marca 2016 roku
2.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na rynku kapitałowym. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, 4 kwietnia 2016 roku

3. Proces badania i oceny nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych, 19 kwietnia 2016 roku
4. Rozporządzenie MAR – czy jest się czego obawiać? , 12 maja 2016 roku
5. Realizacja procesu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI, 16 maja 2016 roku
6. Rozporządzenie MAR – nowe obowiązki emitentów z rynku NewConnect, 17 maja 2016 roku
7. Nowe zasady finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, 20 maja 2016 roku
8. Rozporządzenie MAR – czy jest się czego obawiać? - II Edycja , 23 maja 2016 roku
9. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania w TFI, 2 czerwca 2016 roku
10. Praktyczne aspekty realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 110 rozporządzenia 231/2013, 17 czerwca 2016 roku 
11. Zasady tworzenia statutów funduszy inwestycyjnych, 28 czerwca 2016 roku
12. Wykrywanie nadużyć rynkowych oraz raportowanie przez firmy inwestycyjne o podejrzanych zleceniach i transakcjach w świetle przepisów Rozporządzenia MAR, 30 czerwca 2016 roku
13. Konsekwencje zmiany polityki rachunkowości oraz przejście na MSR/MSSF, 14 listopada 2016 roku
14. Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework) oraz prezentacja wyników analizy sprawozdań, 6 grudnia 2016 roku
15. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1), 23 stycznia 2017 rokuchar_i_rotating
16. Obowiązki informacyjne zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - do realizacji w 2017 roku
17. Najważniejsze zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych TFI oraz funduszy inwestycyjnych - do realizacji w 2017 roku
18. Oferta publiczna/prospekt emisyjny z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zależności od stanu prac UE nad nowym aktem prawnym regulującym te zagadnienia - do realizacji w 2017 roku
19. System zarządzania ryzykiem w firmach inwestycyjnych - zmiany wynikające z implementacji Dyrektywy CRD IV i BRRD - do realizacji w 2017 roku
20. Nowe regulacje dotyczące wezwań (pod warunkiem wejścia w życie nowych regulacji) - odwołane

Sektor ubezpieczeniowy

L.p. Temat seminarium
1. Licencjonowanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Warunki uznania za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, 17 lutego 2016 roku
2. Dokumenty rejestracyjne wymagane dla osób wykonujących czynności Agencyjne i Agentów Ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa, 28 kwietnia 2016 roku
3. Badanie i Ocena Nadzorcza zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 22 czerwca 2016 roku
4.

Nowe zasady finansowania kosztów nadzoru dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 12 sierpnia 2016 roku

5. Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, 9 listopada 2016 roku
6. Wytyczne dotyczące procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 1 grudnia 2016 roku
7. Obsługa programu DAPOS i system RAU on-line. Ogólna charakterystyka i problemy związane z prawidłowym sporządzaniem wniosków - specyfika roku 2016, 9 grudnia 2016 roku

Sektor emerytalny

L.p. Temat seminarium
1. Badanie i ocena nadzorcza w powszechnych towarzystwach emerytalnych, 17 maja 2016
2. Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego według ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – zasady, przebieg, konsekwencje - odwołane
3. Warsztaty problemowe dotyczące działalności operacyjnej funduszu emerytalnego (wybrane zagadnienia) - odwołane

Seminaria o charakterze międzysektorowym

L.p. Temat seminarium
1. Postępowania administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – zasady i przebieg (w praktyce i orzecznictwie sądowym), 23 marca 2016 roku
2. Nadzór represyjny na rynku finansowym – zasady i tryb stosowania sankcji administracyjnych przez KNF i ich kontrola sądowoadministracyjna, 17 października 2016 roku
3. Kontrola KNF i postępowanie wyjaśniające w instytucjach finansowych - relacja prawna, zasady, przebieg oraz konsekwencje prawne, 16 listopada 2016 roku
4. Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – obowiązek rozliczania derywatów OTC oraz obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie - do realizacji w 2017 roku

SEMINARIA SKIEROWANE DO PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

L.p. Temat seminarium
1. Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim, w szczególności w zakresie reklamy produktu finansowego, 7 czerwca 2016 roku
2. Niedozwolone klauzule umowne w umowach z bankami, w szczególności w umowach kredytów hipotecznych, 6 września 2016 roku
3. Egzekucja z rachunku bankowego w kontekście możliwości obrony praw konsumenta, 4 października 2016 roku
4. Fundusze inwestycyjne jako instrumenty lokowania środków pieniężnych dla konsumentów, 7 listopada 2016 roku
5. Podstawowy rachunek płatniczy, związane z nim prawa i obowiązki - implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego - odwołane

SEMINARIA SKIEROWANE DO PRZEDSTAWICIELI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANÓW ŚCIGANIA

L.p. Temat seminarium
1. Praktyczne aspekty związane z działalnością domów maklerskich, 14 kwietnia 2016 roku
2. Przeciwdziałanie świadczeniu usług finansowych przez podmioty nieuprawnione - postępowanie wyjaśniające i działalność informacyjna, 26 kwietnia 2016 roku
3.

Współpraca, wymiana informacji (przykłady) pomiędzy KNF a wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania  w prowadzonych postępowaniach. Współpraca i wymiana informacji z zagranicznymi organami nadzoru w zakresie rynku kapitałowego (pozyskiwanie informacji niezbędnych dla potrzeb sprawowanego nadzoru oraz prowadzonych postępowań, w tym pozyskiwanie informacji na potrzeby krajowych podmiotów zewnętrznych), 18 maja 2016 roku

4. Przestępstwa bilansowe w działalności banków (k.k., k.k.s., ustawa o rachunkowości), 20 maja 2016 roku
5. Reglamentacja działalności podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym i jej wpływ na postępowanie rejestrowe, 31 maja 2016 roku
6. Omówienie zagadnień związanych z udzieleniem zgody przez KNF na brzmienie treści statutów spółek akcyjnych oraz wybór członków organów, w spółkach stanowiących infrastrukturę rynku kapitałowego (m.in. GPW S.A.), 14 czerwca 2016 roku
7. Omówienie zagadnień związanych z reglamentacją aministracyjnoprawną brzmienia treści statutów podmiotów nadzorowanych rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego oraz powołania członków organów ww. podmiotów podlegających  nadzorowi KNF, 14 czerwca 2016 roku
8. Ryzyko prowadzenia szeroko rozumianej działalności kredytowej, pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikacja danych dotyczących klientów banków – ochrona danych, znaczenie zdolności kredytowej z punktu widzenia oceny ryzyka - analiza penalizowanych zdarzeń związanych z kredytowaniem, 21 czerwca 2016 roku
9. Wybrane zezwolenia i zgody KNF dotyczące działań banków i SKOK-ów, 23 czerwca 2016 roku
10. Tryb uzyskiwania zgody KNF na zmianę statutu banku spółdzielczego oraz zakres zmian, które wymagają zgody organu nadzoru, 23 czerwca 2016 roku
11.
System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych – doświadczenia nadzoru finansowego. Metody „prania pieniędzy” z wykorzystaniem systemu bankowego, kart płatniczych. Odpowiedzialność karna w aspekcie metod „prania pieniędzy”. Funkcjonowanie biur maklerskich i instytucji finansowych pośredniczących w obrocie giełdowym. Zakres działalności, przepisy regulujące działalność, obowiązki ww. podmiotów w zakresie informowania o zwalczaniu przestępstw „prania pieniędzy”. Metody prania pieniędzy w obrocie gospodarczym oraz pragmatyczne aspekty prania pieniędzy, 14 września 2016 roku
12. Ocena ryzyka wystąpienia niewypłacalności (upadłość) w aspekcie rachunkowym, 16 września 2016 roku
13. Przestępstwa bankowe i rynku usług płatniczych w Internecie, 23 września 2016 roku
14. Zasady działania i funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – wybrane problemy prawne z punktu widzenia sędziów orzekających w sprawach dotyczących skok, 27-28 września 2016 roku
15. Omówienie działalności inspekcji KNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wskazanie możliwości wykorzystywania wyników czynności kontrolnych na potrzeby spraw prowadzonych przez predstawiceli wymiar. Współpraca organów ścigania z instytucjami finansowymi w zakresie ujawniania i ścigania sprawców przestępstw prania pieniędzy. Rola nadzoru finansowego w tym zakresie, 6 października 2016 roku
16. Przestępstwa bilansowe w działalności spółek handlowych w aspekcie ustawy o rachunkowości, 24 października 2016 roku
17. Przestępstwa na rynku kapitałowym oraz w obrocie giełdowym - kazusy; manipulacja insider trading, 21 listopada 2016 roku
18.
Zasady działania i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych, II półrocze 2016 roku

SEMINARIA SKIEROWANE DO KOMORNIKÓW

L.p. Temat seminarium
1.

Egzekucja sądowa ze zdematerializowanych instrumentów finansowych, 10 maja 2016 roku 


SEMINARIA SKIEROWANE DO BIEGŁYCH REWIDENTÓW
L.p. Temat seminarium
1. Wycena ryzyka kredytowego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, 12 grudnia 2016 roku
2. Rezerwy celowe w bankach spółdzielczych - odwołane

SEMINARIA SKIEROWANE DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO

L.p. Temat seminarium
1. Fundusze inwestycyjne jako źródło inwestycji z uwzględnieniem zasad ich funkcjonowania, 22 kwietnia 2016 roku
2.

Zysk a ryzyko, czyli wybory i decyzje klienta na rynku usług finansowych, 18 maja 2016 roku

3. Rola ubezpieczeń w życiu człowieka, 7 października 2016 roku
4. Architektura systemu ochrony praw klientów na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Jak działa giełda. Jak inwestować na giełdzie – scenariusze lekcji, 18 listopada 2016 roku
5. Formy inwestowania kapitału - różne rynki (m.in. kapitałowy, terminowy, walutowy, pieniężny) i różne instrumenty (akcje, obligacje i nie tylko), 25 listopada 2016 roku
6. Informacja poufna w praktyce UKNF - gry edukacyjne oraz wprowadzenie teoretyczne obejmujące najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania UKNF oraz rynku kapitałowego, 9 grudnia 2016 roku
7. III filar w pigułce, do realizacji w 2017 roku

SEMINARIA SKIEROWANE DO INNYCH GRUP ODBIORCÓW
L.p. Temat seminarium
1. Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Kondycja sektora bankowego w Polsce z uwzględnieniem polityki makroostrożnościowej, 23 listopada 2016 r.

 

WYDARZENIA ARCHIWALNE

Jeśli chcieliby Państwo zgłosić propozycje tematów seminariów i warsztatów w zakresie rynku finansowego, prosimy o kontakt:

e-mail:cedur@knf.gov.pl        

Adres korespondencyjny:

UKNF, Departament Komunikacji Społecznej,
Pl. Powstańców Warszawy 1,   
skr. poczt. 419  
00-950 Warszawa 1

Tel. (48 22)  262 56 66                                                                                                           
Fax. (48 22) 262 48 61


do góryDo góry wydrukujWydrukuj poleć stronęPoleć znajomemu

Polecamy

Publikacje CEDUR Wyszukiwarka podmiotów Pakiet CRD IV / CRR Usługi płatnicze

Newsletter

index
 knf_baner_300x80
Nie daj się nabrać banner promocyjny akcji 'Zanim podpiszesz'
UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności